ارسال دعوت نامه ، پردازش ویزا

ارسال دعوت نامه ، پردازش ویزا

شرکت ما می تواند برای حل تشریفات سفر به چین برای ویزا و س questionsالات دیگر دعوتنامه ارسال کند.

شما می تواند انتخاب کند نوع دعوت برای ویزای توریستی یا تجاریخاطرات فراموش نشدنی از سفر شما به چین به یادگار می گذارد.